مهندس صادق سهوانی 
خبرنگار و سردبیر مجله زنبورداران پیشرو ایرانیان و پرورش ملکه